SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod

 Projekt SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod vznikl v roce 2003 a je určen zletilým těhotným ženám nebo matkám s dětmi (děti do 18 let), které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci související se ztrátou bydlení a tuto situaci nejsou schopny řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí.

PRINCIP: Služba je poskytována na principech respektování lidských práv a svobod (především vůle, důstojnosti a cti uživatele), individuálního přístupu a aktivní spolupráce s uživatelem, spolehlivosti a flexibilitě. Uživatel soc. služby v daném zařízení má právo podat své své stížnosti a podněty. Pomoc a podpora je poskytována bez ohledu na národnost a náboženství, při dodržování lidských práv a svobod, a to zajištěním bezpečné a odborné sociální služby.

CÍL: Podpora a pomoc směřující k rozvoji schopností a dovedností uživatele, snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života a především podpora a pomoc směřující k samostatnému životu tak, aby uživatel i nadále zůstával součástí společnosti a přirozené vztahové sítě a mohl žít běžným způsobem, tj. nebyl závislý na poskytování sociálních služeb a dokázal řešit svoji situaci vlastními silami.

Provoz zařízení je nepřetržitý, celoroční, zajištěný 24 hodinovou odbornou službou. Pobyt v sociálním zařízení lze využít zpravidla nejdéle po dobu 1 roku. Maximální kapacita je 72 lůžek (22 lůžek pro matky - primární skupina, a 50 lůžek pro děti - sekundární skupina).

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY: dočasné ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
NÁVAZNÉ ČINNOSTI SLUŽBY: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - pomoc ve výchově a péči dětí, pomoc v hospodaření - možnost řízeného hospodaření, zprostředkování návazných zdrojů a odborné pomoci, nácvik praktických dovedností, základní materiální zajištění, podpora při rozvíjení vlastních možností a schopností uživatele.

PODMÍNKY PŘIJETÍ:
věk min. 18 let; matka s dětmi ve své péči (děti mladší 18 let), nebo gravidní žena (nad 18 let); neschopnost řešit nepříznivou sociální situaci vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí; způsobilost k právním úkonům; zdravotní stav zumožňující pobyt v zařízení. Důležitým faktorem ovlivňujícím ne/přijetí je také volná kapacita zařízení.

PODMÍNKY NEPŘIJETÍ:
nesplnění výše uvedených kriterií.

V rámci zařízení se uskutečnila v roce 2014 různá setkání pracovníků a uživatelů, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity - Karneval, Sportovní odpoledne, Společné grilování, Mikuláš, „Vánočnění“ na charitě - setkání pracovníků a uživatelů s kulturním programem, Vánoční schůzka matek a Adventní setkání pracovníků.

Projekt je financován z prostředků ESF, Operační program zaměstnanost
Aktivita je součástí projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV
www.esfcr.cz