Historie a současnost

Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem

Confucious

Farní charita Náchod byla založena roku 1992 řídící funkci tehdy zastávala paní PhMr. Libuše Kašparová. V počátku činnosti FCH Náchod působí v jednotlivých aktivitách organizace především dobrovolní pracovníci, následně zastávající kmenovou stabilitu profesionální pracovníci, ale i nadále jsou aktivní externí spolupracovníci, kteří rovněž podporují aktivní činnost růstu organizace. V roce 1992 je zřízena Charitní ošetřovatelská služba v Náchodě.

Od 1. 8. 2000 byl ředitelem FCH Náchod jmenován pan Jan Čada a na podzim roku 2000 bylo započato rozsáhlé a podrobné šetření aktuální sítě sociálních služeb s důrazem na akutní potřeby regionu a spádové oblasti. Tuto návazně související aktivitu podporoval realizovaný převod objektu spolku sv. Vavřince v Mlýnské ulici čp. 189 na FCH Náchod. Za ideální variantu pro využití daného objektu byl zvolen projekt zabývající se vytvořením sociální služby „domy na půl cesty“.

V roce 2001 byla dokončena celková studie předpokládané rekonstrukce a koncem uvedeného roku byly započaty základní stavební opravy a úpravy počínající celkovou rekonstrukcí střechy.

V roce 2002 byla započata hlavní část rekonstrukce a stavebních úprav objektu, které byly dokončeny v prosinci shodného roku. A tak byl v čase desátých narozenin organizace slavnostně zahájen, tehdy v základním rozsahu, provoz ojedinělého sociálního projektu v rámci Královéhradeckého kraje s názvem Dům na půli cesty – Náchod.

V roce 2003 se v součinnosti s rozsáhlou analýzou a výběrovým řízením zrodil projekt SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod, kterému předcházelo podrobné a systematické seznamování s problematikou realizace této sociální služby ve dvanácti obdobných - spolupracujících zařízeních v ČR. Provoz jmenovaného zařízení byl pod vedením organizace zahájen 1. 7. 2003.

V roce 2004 probíhalo dokončování primárních stavebních úprav objektu Domu na půli cesty - Náchod Na všech projektech FCH Náchod došlo k obnově základní části technického zázemí a vybavení daných projektů.

V roce 2005 byla, v rámci zkvalitňování provozních záležitostí projektu SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod, zahájena celková rekonstrukce dvorního areálu – zahrady pro volný čas uživatelů, spolu s probíhající potřebnou obnovou vnitřního technického a nábytkového vybavení projektu. V objektu Charitní ošetřovatelské a Charitní pečovatelské služby byla provedena celková oprava vnitřních prostor daných projektů včetně připravované realizace obnovy části technického zázemí a materiálového vybavení. V projektu Dům na půli cesty – Náchod byly rozšiřovány a zprovozňovány návazné prostory zařízení včetně přípravy na bezbariérové řešení přístupu do projektu - zajištění výtahu pro celý objekt.

V roce 2006 se v projektu Dům na půli cesty - Náchod podařilo zcela dokončit vnitřní vybavení tohoto zařízení včetně zprovoznění veškerých prostor projektu a opravy návazného dvorního objektu. Současně se vzhledem k dokončené instalaci technologie výtahu ukončila poslední část rekonstrukce ve smyslu plnohodnotného bezbariérového přístupu. V objektu SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod byla dokončena rekonstrukce zahradních prostor spolu s instalací prvků pro pohybové aktivity dětí. V Charitní ošetřovatelské a Charitní pečovatelské službě bylo zajištěno potřebné technické a materiálové zázemí včetně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

V roce 2007 probíhal na všech projektech organizace kvalitativní proces standardizace sociálních služeb včetně absolvování procesu evaluací. V rámci projektu SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod byl úspěšně dokončen bezpečnostně-ochranný systém pro zvýšení bezpečnosti uživatelů a ochrany zařízení v souvislosti se zachováním vnitřní mobility a zvýšením procesní efektivity. V projektu Dům na půli cesty – Náchod byl zprovozněn návazný prostor spolu se zajištěním optimálního řešení osvětlení areálu daného objektu. Charitní ošetřovatelská a Charitní pečovatelská služba Náchod plně využívaly aktuálně optimalizované prostory. Nadále bylo zajišťováno profesní a materiální zázemí včetně obnovy a udržování vozového parku.

V roce 2008 probíhalo v projektech organizace završení procesu zavádění standardů kvality. V rámci projektu Dům na půli cesty – Náchod byly dokončeny opravy povrchů dvorní části zařízení včetně interiérových oprav a instalace kamerového systému. Následně byly umístěny nové informační a navigační prvky v objektu Farní charity Náchod. V projektu SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod současně proběhly stavební opravy sklepních prostor a opravy terénních přechodů včetně oprav povrchů návazného areálu. Charitní ošetřovatelská služba Náchod a Charitní pečovatelská služba Náchod v součinnosti se svou realizací zajistila potřebné vybavení včetně zajištění obnovy vozového parku a technického zázemí.

V roce 2009 byly v projektu SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod provedeny podstatné interiérové opravy včetně obnovy části vybavení a inovace informačního systému. V Domě na půli cesty – Náchod proběhly provozní opravy v objektu a následně byla dokončena instalace elektronické komunikační sítě. Od 1. 6. 2009 se realizují na projektech SV . ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod a Dům na půli cesty – Náchod / IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji, které jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V projektech Charitní ošetřovatelská služba Náchod a Charitní pečovatelská služba Náchod bylo v rámci jejich činnosti, pro účely potřebné kvalitativní úrovně v daném rozsahu, rovněž zajištěno potřebné materiálové, nábytkové a technické vybavení.

V roce 2010 byly na projektech SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod a Dům na půli cesty - Náchod i nadále realizovány IP - Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji - financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Ve všech projektech Farní charity Náchod byly provedeny obvyklé a aktuální provozní a interiérové opravy včetně zajištění potřebné materiálové, nábytkové obnovy a technického vybavení. V projektu SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod se rozšířilo společné zázemí pro uživatele o novou společenskou místnost. Charitní ošetřovatelská služba Náchod a Charitní pečovatelská služba Náchod pak rozšířila své zázemí o nové personální, skladové a související prostory, jež v tomto daném roce započala, plnohodnotně užívat.