Dům na půli cesty - Náchod

 Projekt Dům na půli cesty – Náchod vznikl v roce 2002 a je určen pro ženy a muže ve věku od 18 do 26 let, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby po odchodu z nefunkční rodiny a ulice.

Dům na půli cesty – Náchod zajišťuje pomoc a podporu výše uvedeným osobám v nepříznivé sociální situaci bez ohledu na národnost a náboženství, při dodržování lidských práv a svobod, a to zajištěním bezpečné a odborné sociální služby.

Cílem je zapojení uživatele do samostatného běžného života včetně minimalizace závislosti na sociální pomoci.

Služba je poskytována na principech individuálního přístupu, dobrovolnosti a seberealizace, respektování soukromí a důstojnosti člověka.

Mezi základní činnosti služby patří: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně-terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Mezi návazné činnosti služby pak patří: možnost příprav stravy, aktivizační a vzdělávací činnosti, nácvik praktických dovedností, pomoc při jednání s úřady, zprostředkování návazných zdrojů, podpora při hospodaření s financemi (možnost řízeného hospodaření), podpora při hledání zaměstnání a návazného bydlení.

Služba je poskytována ve dvou formách:
Komunitní režim – důraz je kladen na maximální podporu uživatele a individuální práci s uživatelem
Samostatný pobyt – podpora uživatele s primárním důrazem na samostatnost uživatele

Provoz zařízení je nepřetržitý, celoroční. Pobyt v sociálním zařízení lze využít zpravidla nejdéle po dobu 1 roku. Maximální kapacita je 11 uživatelů.

Podmínky přijetí: věk 18-26 let (muž/žena); zájemce není schopen řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí; zájemce je způsobilý k právním úkonům a jeho zdravotní stav umožňuje pobyt v zařízení; volná kapacita zařízení.

Podmínky nepřijetí: nesplnění výše uvedených kriterií.

Během roku 2014 probíhal trvalý růst a profesionalizace pracovníků za pomoci oborných kurzů a supervizí, taktéž aktivně probíhala podpora a rozšíření aktivit v rámci spolupráce s návaznými zdroji.

Uskutečnily se také kulturní, vzdělávací a sportovní akce. V rámci sociálně – terapeutických činností se uskutečnila akce malování na kameny, promítání filmů s resocializační tématikou, poznávací pěší výlet na Náchodský zámek, pečení mazanců a vánoček, soutěž o nejlepší štrůdl, výuka angličtiny a španělštiny pro začátečníky, předvánoční vázání věnců a „Vánočnění“.

Projekt je financován z prostředků ESF, Operační program zaměstnanost
Aktivita je součástí projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV
www.esfcr.cz